Szkolenie – „Terapia motywacyjna nastolatka”

 Temat szkolenia: Terapia motywacyjna nastolatka

Osoba prowadząca: dr Konrad Ambroziak z „Poradni Poza Schematami” – jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 240) członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Doświadczenie w pracy z dziećmi  i młodzieżą zdobywał w Stowarzyszeniu Niezwykłe Dzieci — pracował jako koterapeuta dzieci i młodzieży z ADHD i zespołem Aspergera oraz prowadził grupy socjoterapeutyczne. Pracował w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie oraz Gminnym Ośrodku Pracy z Rodziną w Brwinowie. Od 2009 roku związany z Fundacją Dzieci Niczyje. Pracuje jako terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”.

Prowadzi terapię indywidualną młodzieży oraz młodych dorosłych, terapię par oraz terapię krzywdzonych dzieci i młodzieży (doznających przemocy seksualnej, fizycznej i emocjonalnej).

Termin szkolenia: 22-23 listopada 2014

Czas trwania szkolenia: 20 godzin dydaktycznych

Liczba miejsc: 25 osób

Miejsce szkolenia: CSK IS UM w Łodzi, ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź

Koszt dla jednej osoby: 450 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą

Dialog Motywujący jest formą kontaktu klinicznego z rozmówcą skoncentrowaną na osobie
i zmierzającą do wydobycia jej wewnętrznej motywacji do zmiany. W trakcie rozmowy prowadzonej w duchu Dialogu Motywującego koncentrujemy się na sposobie postrzegania świata klientów i ich systemach wartości. W trakcie rozmowy staramy się dociec, jak wyznawane wartości przystają do chęci wprowadzenia zmiany, wzmacniamy ufność we własne siły klienta i jego gotowość do wprowadzenia zmiany. Rozmowa prowadzona zgodnie z duchem Dialogu Motywującego jest szczególnie istotna w przypadku młodzieży: zmniejsza opór adolescenta przed terapią, ułatwia nawiązanie sojuszu terapeutycznego, wzmacnia poczucie autonomii.

Uczestnicy szkolenia będą mieli szansę nauki umiejętności prowadzenia rozmowy w duchu Dialogu Motywującego.

Cele szkolenia:

 • Wprowadzenie do założeń Dialogu Motywującego
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z pojęciami Dialogu Motywującego
 • Poznanie ducha Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 • Nauczenie się podstawowych umiejętności DM (pytania otwierające, odzwierciedlenie, podsumowania, afirmowanie)

Wprowadzenie do Dialogu Motywującego

 1. Czym jest ambiwalencja? Ambiwalencja jako naturalny etap zmiany.
 2. Czym nie jest Dialog Motywujący – negatywne praktyki
 3. Definicja „oporu”. „Opór” a odruch naprawiania.
 4. Trzy składniki motywacji: ważność, ufność, gotowość
 5. Duch Dialogu Motywującego (współpraca, akceptacja, wydobywanie, współczucie)
 6. Wprowadzenie do transteoretycznego modelu zmiany
 7. Cztery procesy rozmowy motywującej – angażowanie, ukierunkowywanie, wydobywanie, planowanie.

Nauka podstawowych umiejętności rozmowy motywującej – WIOSŁA (OARS)

 1. Ćwiczenie umiejętność słuchania niewerbalnego
 2. Wprowadzenie do myślenia empatycznego
 3. Formułowanie odzwierciedleń prostych
 4. Typy odzwierciedleń: odzwierciedlenia proste i odzwierciedlenia złożone (odzwierciedlanie wyolbrzymione, odzwierciedlenie uczuć, odzwierciedlenie ujmujące obie strony problemu, odzwierciedlenie prawdziwego znaczenia)
 5. Wprowadzenie do afirmowania
 6. Zadawanie pytań otwartych

Zastosowanie DM w praktyce klinicznej:

 1. Symulowane rozmowy z rodzicami dzieci autystycznych. Jak motywować do zmian postaw rodzicielskich.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia będą prowadzone formą wykładowo-warsztatową. W trakcie zajęć uczestnicy będą zachęcani do aktywnej pracy – praca na wybranych przypadkach, praca w podgrupach, praca na forum, odgrywanie scenek. W trakcie szkolenia zostaną wykorzystane prezentacje multimedialne.

Zapisy prowadzi sekretariat Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych przy CSK IS UM w Łodzi:

Tel:  42.675.73.71, e-mail: dorota.paciorek@umed.lodz.pl

w godzinach: poniedziałek-piątek 9.00 -14.00

wpłaty należy dokonać na konto: 48 1020 3352 0000 1502 0190 8615

z dopiskiem Terapia motywująca nastolatka

 Z poważaniem,

Koordynator Ośrodka Szkolenia Psychologów Klinicznych

Agnieszka Pawełczyk

OFERTA ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH

 W Centralnym  Szpitalu  Klinicznym  Instytucie Stomatologii  w  Łodzi wykonujemy zabiegi z zakresu rehabilitacji medycznej.

Zabiegi wykonywane są w Gabinecie Fizjoterapii – pokój nr 443 (poziom „1” – II p.).
Poniżej prezentujemy cennik zabiegów rehabilitacyjnych:

Lp.

Nazwa

Cena w zł

1 Masaż klasyczny częściowy 45,00
2 Masaż pleców 25,00

3

Masaż pleców – seria 10x

200,00

4

Masaż części ciała

20,00

5

Masaż części ciała – seria 10x

150,00

6

Masaż twarzy

15,00

7

Masaż twarzy – seria

100,00

8

Terapia punktów spustowych bólu

25,00

9

Terapia punktów spustowych bólu – seria 10x

200,00

10

Laseroterapia

12,00

11

Laseroterapia – seria 10x

100,00

12

Ultradźwięki

12,00

13

Ultradźwięki – seria 10x

100,00

14

Magnetoterapia

10,00

15

Magnetoterapia – seria 10x

80,00

16

Elektroterapia

10,00

17

Elektroterapia – seria 10x

80,00

18

Kinesiology taping (plastrowanie)

30,00

Zapisy przyjmowane są pod nr tel. 42/675-76-68.

 Zapraszamy wszystkich chętnych, oferujemy konkurencyjne ceny.

Łódź, 28 sierpnia 2014

 

PZU SA dofinansowało z funduszu prewencyjnego zakup sprzętu medycznego

Radiowizjograf cyfrowy wraz z wyposażeniem oraz czujnik wewnątrzustny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi ul. Pomorska 251 informuje, że w ramach prowadzenia przez PZU SA. działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych zakupił w/w sprzęt medyczny z funduszu prewencyjnego PZU SA. Realizacja umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA  nr 329 / 2014 / PREW /PZUSA / ŁÓDŹ z dn. 23.04.2014 r.

Kwota dofinansowania wyniosła 30.000,00 zł.

W  Centralnym  Szpitalu  Klinicznym  Instytucie  Stomatologii  w  Łodzi  rozpoczął  działalność  ODDZIAŁ  DZIENNY  NEUROLOGICZNY  I  PORADNIA NEUROLOGICZNA.

Naszym  zamierzeniem   jest  stworzenie  placówki  o zasięgu  regionalnym  specjalizującej   się   w   diagnostyce   i   terapii    choroby   Parkinsona oraz  zespołów  parkinsonowskich.  Zespół   lekarski   posiada  duże  doświadczenie  w   kwalifikowaniu   pacjentów  do  leczenia  metodą   głębokiej    stymulacji   mózgu    (deep brain stimulation – DBS)   oraz    zapewnia   opiekę   chorym  po  zabiegu, w tym również  programowanie  stymulatorów  mózgu.  Na konieczność utworzenia takiego ośrodka wskazywali od dawna sami pacjenci z chorobą Parkinsona. Oferujemy również specjalistyczną opiekę pacjentom z innymi chorobami należącymi do tzw. zaburzeń ruchowych, w tym z różnymi postaciami dystonii i drżenia, tikami, chorobą Huntingtona oraz z zespołem niespokojnych nóg. Ponadto zamierzamy  specjalizować  się  w  chorobach  nerwowo-mięśniowych. Posiadamy  aparaturę  do  badań neurofizjologicznych nerwów obwodowych i mięśni (EMG), która  umożliwia diagnostykę uszkodzeń pojedynczych nerwów (np. zespół cieśni nadgarstka), jak również polineuropatii i chorób mięśni, diagnostyki SLA (stwardnienia zanikowego bocznego).

Obecnie  w  ramach  kontraktu  z  NFZ  realizowany  jest  program  lekowy  „Leczenie  spastyczności  kończyny  górnej  po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A”.

Zapraszamy do naszej Pracowni EMG
/Kierownik: prof. Andrzej Bogucki, dr n. med. Justyna Pigońska/
- umawianie wizyt pod nr tel. 42/ 272-57-49 w poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 12.00

Poniżej prezentujemy cennik świadczeń medycznych:

Lp. Nazwa Cena w zł
1. Przewodnictwo włókna ruchowe

70,00

2. Przewodnictwo włókna czuciowe

65,00

3. EMG pełne

100,00

4. EMG skrócone

65,00

5. Próba miasteniczna

130,00

6. Elektromiografia pojedynczego włókna mięśniowego (SFEMG)

320,00

7. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

100,00

8. Słuchowe potencjały wywołane (BAEP)

110,00

9. Somatosensoryczne potencjały wywołane –kończyny górne

240,00

10. Somatosensoryczne potencjały wywołane -kończyny dolne

340,00

11. Próba tężczkowa

100,00

12. Ocena cienkich włókien nerwowych (laserowe potencjały wywołane – LEP)
-  kończyny górne

240,00

13. Ocena cienkich włókien nerwowych (laserowe potencjały wywołane – LEP)
-  kończyny dolne

340,00

14. Test Fourniera (diagnostyka kanałopatii)

130,00

15. Konsultacja po badaniu neurofizjologicznym

100,00

16. Porada neurologiczna

150,00